Organization

  • RIKEN Center for Sustainable Resource Science
    Director: Kazuo Shinozaki
       Deputy Director: Hiroyuki Osada, Kazuki Saito, Zhaomin Hou, Minami Matsui
       Coordinator: Kenji Shinohara