Organization

  • RIKEN Center for Sustainable Resource Science
    Director: Kazuki Saito
       Deputy Director: Akihiko Kondo, Ken Shirasu, Zhaomin Hou, Minoru Yoshida
       Senior Advisor: Kazuo Shinozaki